Labels

Tra cứu (CVT) :
(CVT) mới : TTYL

Tra cứu chữ viết tắt

Kết quả tra cứu

Stt Chữ tắt Nghĩa việt Nghĩa Anh  
1 UID Cty CP phát triển đô thị và KCN Quảng Nam - Đà Nẵng
2 UI (IU) đơn vị quốc tế (unité internationale)
3 ƯD Ứng dụng
4 ƯCV ứng cử viên
5 UBTVQH Ủy ban thường vụ Quốc hội 
6 UBTW Uỷ ban Trung ương
7 UBTƯ Uỷ ban Trung ương
8 UBTDTT Uỷ ban Thể dục thể thao
9 UBNH&NSQH Uỷ ban Kế hoạch và Ngân sách Quốc hội
10 UBNDTP Ủy ban Nhân dan Thành phố
11 UBND Uỷ ban nhân dân
12 UBMTTQVN Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
13 UBMTTQ Ủy ban Mạt trận Tổ quốc
14 UBKT Uỷ ban Kiểm tra
15 UBDS&KHHGĐ Uỷ ban dân số và kế hoạch hoá gia đình
16 UBCKNN Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
17 UBCK Uỷ ban chứng khoán
18 UB Uỷ ban
19 U đơn vị (unité)