Labels

Tra cứu (CVT) :
(CVT) mới : TTYL

Tra cứu chữ viết tắt

Kết quả tra cứu

Stt Chữ tắt Nghĩa việt Nghĩa Anh  
1 VSTTB VSAT Thuê Bao (993 - mã tỉnh, dịch vụ)
2 VSTQTI Quảng Trị VSAT (99453 - mã tỉnh, dịch vụ)
3 VSTQTI Quảng Trị VSAT (99253 - mã tỉnh, dịch vụ)
4 VSTQNM Quảng Nam VSAT (99451 - mã tỉnh, dịch vụ)
5 VSTQNM Quảng Nam VSAT (99251 - mã tỉnh, dịch vụ)
6 VSTQNH Quảng Ninh VSAT (99433 - mã tỉnh, dịch vụ)
7 VSTQNH Quảng Ninh VSAT (99233 - mã tỉnh, dịch vụ)
8 VSTQBH Quảng Bình VSAT (99452 - mã tỉnh, dịch vụ)
9 VSTQBH Quảng Bình VSAT (99252 - mã tỉnh, dịch vụ)
10 VSTPYN Phú Yên VSAT (99457 - mã tỉnh, dịch vụ)
11 VSTPYN Phú Yên VSAT (99257 - mã tỉnh, dịch vụ)
12 VSTP Vệ sinh thực phẩm
13 VSTP Vệ sinh thực phẩm
14 VSTNAN Nghệ An VSAT (99438 - mã tỉnh, dịch vụ)
15 VSTNAN Nghệ An VSAT (99238 - mã tỉnh, dịch vụ)
16 VSTLSN Lạng Sơn VSAT (99425 - mã tỉnh, dịch vụ)
17 VSTLSN Lạng Sơn VSAT (99225 - mã tỉnh, dịch vụ)
18 VSTLDG Lâm Đồng VSAT (99463 - mã tỉnh, dịch vụ)
19 VSTLDG Lâm Đồng VSAT (99263 - mã tỉnh, dịch vụ)
20 VSTLCU Lai Châu VSAT (99423 - mã tỉnh, dịch vụ)
21 VSTLCU Lai Châu VSAT (99223 - mã tỉnh, dịch vụ)
22 VSTLCI Lào Cai VSAT (99420 - mã tỉnh, dịch vụ)
23 VSTLCI Lào Cai VSAT (99220 - mã tỉnh, dịch vụ)
24 VSTKTM Kon Tum VSAT (99460 - mã tỉnh, dịch vụ)
25 VSTKTM Kon Tum VSAT (99260 - mã tỉnh, dịch vụ)